Home / Videos / 5G-Technologie erklärt – Die Zukunft ist nahe !!! | Tech Bujji | Malayalam Tech Nachrichten | Athira Minnu

5G-Technologie erklärt – Die Zukunft ist nahe !!! | Tech Bujji | Malayalam Tech Nachrichten | Athira Minnu5G-Technologie erklärt Die Zukunft ist nahe !!! | Tech Bujji | Malayalam Tech News

4 ജി ജി യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമായ അനിവാര്യമായ സ്പീഡ് നമുക്ക്. തന്നെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സ്പീഡുമായി താരതമ്യം ഇന്ത്യയിൽ വേഗത കൂടെ കൂടെ 4 ജി നമ്മെ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ എന്നാൽ 5 ഇവിടെയാണ് ചർച്ചകൾ ചർച്ചകൾ കൂടെ നമ്മൾ.

5G വരുന്നതിലൂടെ 4G യുടെ കാലം കാലം. ഇക്കാലം ഇക്കാലം അധികം. 5G യുടെ യുടെ പ്രത്യേകതകളും പ്രത്യേകതകളും വിശദീകരിക്കുകയാണ്.
5G കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ
5G, 4K, 8L, 360-ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി വഴി വഴി ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്കു ചിത്രങ്ങളും. ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളും മറ്റും കൂടാതെ കളിക്കാനും 5G നെറ്റ്‌വർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് നമ്മെ.
5G എങ്ങനെ എങ്ങനെ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ, കപ്പാസിറ്റിയും കപ്പാസിറ്റിയും നൽകുന്നതും കുറഞ്ഞ ലാറ്റെൻസിയുള്ളതും ആയ നെറ്റ്‌വർക്ക് 5G. OFDM ആണ് G ആണ് 5G യിൽ യിൽ. ഇത് LTE നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻകോഡിങ്ങിനു. 5G യിലെ യിലെ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂലമുണ്ടാകുന്ന LTE നെറ്റ്‌വർക്കിനേക്കാൾ നെറ്റ്‌വർക്കിനേക്കാൾ.
കുറവാണ് വലിയ ഒഴിവാക്കാം 5G നെറ്റ്‌വർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ ടിവി ടിവി ചാനൽ തരംഗങ്ങളെക്കാൾ. ഇവ മില്ലിമീറ്റർ തരംഗങ്ങളെക്കാൾ തരംഗങ്ങളെക്കാൾ. വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വെയ്ക്കാവുന്ന റൗട്ടർ ആന്റിനകളിൽ നിന്ന് 5G പുറപ്പെടുവിക്കാനാകും. ഇത് ഇത് വലിയ ടവറുകൾ ടവറുകൾ. സിഗ്നലുകൾ സിഗ്നലുകൾ മടങ്ങു കരുത്തുള്ളതും കരുത്തുള്ളതും.
4G LTE mit 1 Gbit / s. പക്ഷെ 5G ഇതിലും 5 മടങ്ങു കൂടുതൽ വേഗത വേഗത. മുകളിൽ മുകളിൽ പ്രകാരം 5G വേഗത 4G യെക്കാൾ വളരെ വളരെ. ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് നിർവ്വഹിക്കാൻ നിർവ്വഹിക്കാൻ. 10Gbps സ്പീഡ് വരെ 5G യിൽ ps. ഏതു ഏതു കടുപ്പം പിടിച്ച മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആപ്പുകളും ഇതുവഴി എളുപ്പം.
ഒരുപാടുണ്ട് അറിയാൻ 5G യെ യെ .. 5G ചിലവ് കൂടിയതും അത് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈലുകൾ അതിലും. മറ്റു മറ്റു മൊബൈലുകളെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപണിയിൽ നിന്ന്. കണക്ഷന്റെ കണക്ഷന്റെ അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ. 5G വന്നാൽ വന്നാൽ ഒരുപാട് കണക്ഷനുകൾ ചാനലിൽ ചാനലിൽ. ഇത് സേവനത്തെ ബാധിക്കാൻ ബാധിക്കാൻ. ഒരേ ഒരേ തരംഗത്തിൽ ഒരുപാട് കണക്ഷനുകൾ വന്നാൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വേഗത. ഇങ്ങനെതുടങ്ങി ഇങ്ങനെതുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ 5G യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്.
Das 5G-Mobilfunksystem bietet ein viel höheres Leistungsniveau als die vorherigen Generationen von Mobilfunksystemen.

Die neue 5G-Technologie ist nicht nur die nächste Version der Mobilkommunikation, sondern entwickelt sich von 1G zu 2G, 3G, 4G und jetzt 5G.

Stattdessen ist die 5G-Technologie ganz anders. Frühere Systeme hatten sich weiterentwickelt und waren stärker von den Möglichkeiten der neuesten Technologie abhängig. Die neue 5G-Technologie wurde durch Anzeigenanwendungen mit spezifischen Verwendungszwecken vorangetrieben.

5G wurde angetrieben von der Notwendigkeit, eine allgegenwärtige Konnektivität für Anwendungen wie die Automobilkommunikation, die Fernbedienung mit haptischem Feedback, umfangreiche Video-Downloads sowie Anwendungen mit sehr geringen Datenraten wie Fernsensoren und das sogenannte IoT bereitzustellen. Internet der Dinge.
5G-Standardisierung
Der aktuelle Stand der 5G-Technologie für zellulare Systeme befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Sehr viele Unternehmen suchen nach Technologien, die verwendet werden könnten, um Teil des Systems zu werden. Darüber hinaus haben eine Reihe von Universitäten 5G-Forschungseinheiten eingerichtet, die sich auf die Entwicklung der Technologien für 5G konzentrieren

Darüber hinaus sind sich die Normungsgremien, insbesondere 3GPP, der Entwicklung bewusst, planen die 5G-Systeme jedoch noch nicht aktiv.

Viele der für 5G zu verwendenden Technologien werden in den für 4G verwendeten Systemen zum Einsatz kommen. Sobald sich das neue 5G-Zellularsystem konkreter formuliert, werden sie in das neue 5G-Zellularsystem integriert.

Das Hauptproblem der 5G-Technologie besteht darin, dass die Anforderungen so stark variieren: Superschnelle Downloads auf kleine Datenanforderungen für das Internet der Dinge (IoT) werden diese Anforderungen nicht erfüllen können. Dementsprechend wird wahrscheinlich ein Schichtansatz gewählt. Wie ein Kommentator sagte: 5G ist nicht nur eine mobile Technologie. Es ist ein allgegenwärtiger Zugang zu Diensten mit hoher und niedriger Datenrate.
Überblick über 5G-Zellularsysteme
Mit der Entwicklung der verschiedenen Generationen der zellularen Telekommunikation hat jede ihre eigenen Verbesserungen gebracht. Gleiches gilt für die 5G-Technologie.

Erste Generation, 1G: Diese Telefone waren analog und waren die ersten Mobiltelefone, die verwendet wurden. Obwohl sie zu ihrer Zeit revolutionär waren, boten sie ein sehr geringes Maß an Spektrumseffizienz und -sicherheit.
Zweite Generation, 2G: Diese basierten auf digitaler Technologie und boten eine viel bessere Spektrumseffizienz, Sicherheit und neue Funktionen wie SMS und Kommunikation mit niedriger Datenrate.

About AndroidWeltEditor

Check Also

TAMIL Was ist die REST-API? | REST API Tutorial | Konzepte und Beispiele der REST-API | InterviewDOT

Klicken Sie hier, um Benachrichtigungen zu erhalten. REST API SPRING DEMO: Code Github – SPRING …

9 comments

  1. സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ആകുന്ന രീതിയിൽ 5g ടെക്നോളജി വരട്ടെ ! ഒപ്പം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ സാധിക്കട്ടെ

  2. ഹായ് മിന്നു നമ്മള്‍ വലിയ വില കൊടുത്ത് 4g set വാങ്ങി ഇത് വീണ്ടും മാറ്റി 5g set വാങ്ങണം അവര്‍ നമ്മളെ കൊണ്ട് നേടും. എന്നാല്‍ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല കാരണം 4g വന്നിട്ടും ചില അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളില്‍ 2g സ്പീട് പോലും ഇല്ലാതെയും സെര്‍വര്‍ ഡൗണ്‍ എന്നീ കാരണങ്ങളാല്‍ ഒരു റീച്ചാര്‍ജിംഗ് വരെ നടക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ്. 4g വന്നപ്പോള്‍ 3g യെ 2g speed ആക്കിയത് പോലേ 5g വരുബോള്‍ 4g speed കറക്കും അത്ര തന്നെ..

  3. 2020 വരെ കാത്തിരിക്കും പുതിയ device vaghan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *